INNOVACIÓ AMB TOTES LES GARANTIES

Nova Casanova va incorporar l'any 2005 un sistema de gestió de la Qualitat basat en la norma internacional UNEIX EN ISO 9001. En l'actualitat, i com a resultat de la nostra pròpia evolució i adaptació a la citada norma, el nostre Sistema de Qualitat posseeix un grau de maduresa i desenvolupament destacable, basant els nostres esforços en els següents aspectes:

Satisfacció del Client

Avaluar el grau de satisfacció dels nostres clients per millorar el servei és un dels principals objectius del nostre Sistema de Qualitat. Per això, Nova Casanova manté ferm el seu compromís d'adaptació en tot moment als requisits dels nostres clients.

Millora Contínua

Basant-nos en les eines del nostre Sistema de Qualitat, com són auditories, gestió d'incidències, avaluació de la satisfacció del client… obtenim els mecanismes necessaris per evolucionar constantment cap a un Sistema de Qualitat de major eficàcia.

Foment de la Participació

Nova Casanova considera imprescindible per mantenir un òptim nivell de desenvolupament del Sistema de Qualitat, un alt grau de participació per part de tots els integrants de la nostra plantilla, fomentant la formació, sensibilització i motivació del nostre personal.Què és el REACH?

REACH (Reglamento nº 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell) és el Reglament europeu relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Va ser aprovat el 18 de desembre de 2006 i va entrar en vigor l'1 de juny de 2007.

Aquest Reglament suposa una reforma total del marc legislatiu sobre substàncies i preparats químics en la Unió Europea. El seu principal objectiu és garantir un alt nivell de protecció de la salut humana i el medi ambient. Per a això, introdueix l'obligació d'efectuar un registre de totes les substàncies químiques que es comercialitzen dins del territori de la Unió Europea. A partir de la seva entrada en vigor, no es podrà comercialitzar cap substància que no es trobi registrada.

REACH atribueix a la indústria la responsabilitat de gestionar els riscos associats a les substàncies químiques. Es basa en el principi que correspon als fabricants, importadors i usuaris intermedis garantir que només fabriquen, comercialitzen o usen substàncies que no afecten negativament a la salut humana o el medi ambient. Aquest Reglament incrementarà la informació existent sobre les substàncies químiques i els seus riscos associats i la transmetrà a usuaris i consumidors.

Objectius del REACH

Entre els objectius més rellevants d'aquesta normativa es troba garantir l'ús segur de les substàncies químiques i generar una gran quantitat d'informació. Per això, a mesura que es vagi implementant podrem observar modificacions substancials en l'avaluació i gestió dels riscos d'unes substàncies químiques tant per als treballadors, com per als consumidors i el medi ambient.

El REACH també persegueix:

  • Desenvolupar mecanismes i procediments més eficaços, que facin recaure sobre la indústria una major responsabilitat en matèria de subministrament d'informació sobre els perills i les mesures de reducció del risc de les substàncies i preparats químics utilitzats.
  • Afavorir la comunicació eficaç a través de la cadena de subministrament industrial sobre l'ús segur de substàncies, que inclogui la informació sobre els riscos químics i la manera en què es poden gestionar, amb la finalitat de reduir els riscos per als treballadors, els consumidors i el medi ambient.
  • Mantenir i reforçar la competitivitat i innovació de la indústria química en la Unió Europea, afavorint la lliure circulació de substàncies al mercat interior.
  • Desenvolupar noves metodologies d'avaluació, fomentant l'ús de mètodes alternatius, i la transparència en la difusió dels resultats.
  • Per aconseguir tots aquests objectius s'estableixen una sèrie d'obligacions a fabricants i importadors, així com als usuaris industrials i professionals de les substàncies i preparats químics.
  • Si desitja consultar el text complet del reglament, premi aquí